O NAS » DOKUMENT EREKCYJNY

1932 rok

Płock, dnia 1 stycznia 1932 roku.
     Niniejszym dekretem instytucję, pod nazwą "Katolickie Towarzystwo Dobroczynności Diecezj płockiej - "Caritas"" na mocy kanonów 100 art.1,687 i 1689 art. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. XVI i XXIV Konkordatu eryguję jako osobę prawną sościelną, nadając jej równocześnie wszelkie prawa i przywileje, jakie tego rodzaju osobom prawnym kościelnym przysługują.
     Dan w Płocku dnia 1 stycznia 1932 roku.
     + Antoni Juljan, arcybiskup syljeński, biskup płocki


Do zarządu Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Płocku
     Stosownie do uchwały walnego zebrania, oraz §§ 13 i 14 Statutu, niniejszym przyjmuję protektorat nad Katolickiem Towarzystwem Dobroczynności Diecezji Płockiej "Caritas".
     Dan w Płocku, dnia 1 stycznia 1932 roku.
     + Antoni Juljan, arcybiskup syljeński, biskup płocki


Ze sprawozdania Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności "Caritas"
z dnia 30 września 1932 roku:

     "(...) Wybrani członkowie Rady i zastępcy na posiedzeniu odbytem według Ustawy powołali do Zarządu: ks. Biskupa Wetmańskiego (na prezesa), ks. Prał. Figielskiego (vice-prezesa), p. Mochowskiego (skarbnika), ks. Dulczewskiego (sekretarza) i p. Żółtowskiego (gospodarza Domów i zast. Skarbnika).
     Do Komisji Rewizyjnej powołano ks. Prał. Modzelewskiego, p. Borszewskiego i p. Swieżyńskiego (...)".

1990 rok

Płock, dn. 25.09.1990 r.
Urząd Rady Ministrów; Biuro ds. Wyznań; Warszawa
     Niniejszym informuję, że w dniu 9 września 1990 r., zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego /Dz.U.29/ reaktywowałem Caritas Diecezji Płockiej z Siedzibą przy ulicy Tumskiej 3.
    Terenem jej działania jest Diecezja Płocka.
     + Zygmunt Kamiński, Biskup Płocki


Warszawa, dn. 20.12.1993 r.
     Biuro do Spraw Wyznań Urzędu Rady Ministrów potwierdza odbiór powiadomienia, o utworzeniu w Rzeczypospolitej Polskiej, Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku, przy ul. Tumskiej 3.
     Powiadomienie z dnia 25 września 1990 r. złożone zostało zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 29, poz 154 z późn.zm.). Potwierdzenie niniejsze, zgodnie z art. 13 ust. 5 cyt. Wyżej ustawy, stanowi dowód uzyskania osobowości prawnej przez Caritas Diecezji Płockiej.
     Z upoważnienia Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów
     Dyrektor Zespołu Prawnego Mgr Bogusław Skręta


PRZYJACIELE CARITAS

© 2010 trojakowski