OŚRODKI » STACJE OPIEKI CARITAS

STACJE OPIEKI CARITAS, HOSPICJA DOMOWE, ZESPOŁY DOMOWEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ, GABINETY REHABILITACJI

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI, UL. KOŚCIUSZKI 11
TEL. 603 798 550


STACJA OPIEKI CENTRUM PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO
CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ W MŁAWIE


Placówka świadczy usługi medyczne w zakresie:

PORADNIA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ
Opieka pielęgniarska w gabinecie POZ
Świadczenia pielęgniarskie w domu pacjenta
Oświata i promocja zdrowia

ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ
Opieka nad matką i dzieckiem
Poradnictwo rodzinne
Oświata i promocja zdrowia

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu
Współpraca z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej
Leczenie w domu pacjenta
Edukacja zdrowotna pacjenta, rodziny i opiekunów

REHABILITACJA LECZNICZA
Poradnia rehabilitacyjna
Rehabilitacja ambulatoryjna
Rehabilitacja domowa

Adres:
ul. Mariacka 18, 06-500 Mława
Tel./Fax. 23/654 62 21STACJA OPIEKI CENTRUM PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO
CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ W NASIELSKU

Jako jednostka organizacyjna Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Nasielsku istnieje od 1 stycznia 1999r. i podlega Caritas Diecezji Płockiej. Siedziba Stacji Opieki mieści się w starej plebanii parafii Św. Wojciecha w Nasielsku przy ulicy Żwirki i Wigury 5.
W swojej głównej działalności kieruje się nadrzędną ideą Caritas rozumianą jako miłosierdzie przeciwstawiające się czystej sprawiedliwości.
Głównymi działaniami podejmowanymi przez placówkę to:
POZ – pielęgniarka i położna środowiskowo-rodzinna,
Pielęgniarka w opiece długoterminowej,
Pielęgniarka hospicjum domowego,
Rehabilitacja lecznicza.
POZ tworzą 4 pielęgniarki oraz 1 położna. Opiekujemy się pacjentami w środowisku domowym w terenie jako  pielęgniarki POZ. Ich praca polega na świadczeniu usług pielęgniarskich  tj. mierzenie ciśnienia tętniczego, wykonywanie zabiegów: iniekcje, inhalacje, opatrunki itp., a także współpraca z lekarzem POZ i wykonywanie zleceń lekarskich. Ponadto mamy w stacji gabinet zabiegowy, z którego pacjent może skorzystać w każdym momencie. Położna wykonuje wizyty patronażowe oraz zajmuje się promocją zdrowia.
Pielęgniarska opieka długoterminowa ma celu opiekę nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci tą opieką nie wymagają hospitalizacji w zakładach opieki stacjonarnych a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych realizowanej we współpracy z lekarzem POZ, do którego złożona jest deklaracja wyboru. Opiekę długoterminową zapewniają 3 pielęgniarki.
Opieka hospicjum domowego to wszechstronny i całościowy nadzór nad pacjentem nieuleczalnie chorym nie poddającym się leczeniu przyczynowemu. Opieka ta sprawowana jest nad pacjentem w schyłkowym okresie życia i ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia opieki paliatywnej obejmują również wspomaganie rodzin chorych w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia, po śmierci chorego. Dlatego też w opiece hospicjum domowego jest zaangażowany zespół terapeutyczny składający się z: lekarza. pielęgniarki paliatywnej, rehabilitanta, psychologa oraz kapelana.
Rehabilitacja medyczna tj. fizykoterapia i kinezyterapia wykonywana jest na miejscu w stacji. Sprawują ją 2 magistrów fizjoterapii oraz 2 techników. Zabiegi wykonywane to: elektroterapia, elektrostymulacja, jonoforezy, galwanizacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, światłolecznictwo, ultradźwięki, laseroterapia. W placówce wykonuje się również różnorakie ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane.
Ponadto w ramach rehabilitacji w stacji jest gabinet masażu.
Wszystkie w/w świadczenia są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i pacjent z tego tytułu nie ponosi kosztów. 

Adres:
Ul. Żwirki i Wigury 5, 05-190 Nasielsk
Tel. 23/693 14 28
Godziny otwarcia 8.00-18.00NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU

NZOZ Przasnysz działa na terenie województwa mazowieckiego. Udziela świadczeń zdrowotnych i opiekuńczo – pielęgnacyjnych:
W Hospicjum Domowym – przez zespół wyjazdowy (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog) do pacjenta.
Długoterminowa opieka Pielęgniarska – sprawowana jest nad pacjentem przewlekle chorym  domu pacjenta przez pielęgniarkę.
Naszym celem jest otoczenie opieką i udzielanie pomocy rodzinie chorego w zaspokajaniu jego potrzeb związanych z chorobą. Naszym zadaniem jest zwalczanie bólu, leczenie objawowe, pielęgnacja, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wsparcie rodzin w okresie osierocenia, choroby, edukacja zdrowotna osób objętych opieką i członków ich rodzin. Obecnie pod naszą opieką przebywa około 80 osób, z okolic Przasnysza i Makowa Mazowieckiego. Udzielone świadczenia są bezpłatne i przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny (dostępne).

Adres:
Ul. Św. Wojciecha 1b, 06-300 Przasnysz
Tel./Fax. 29/756 35 76


NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁTUSKU

NZOZ w Pułtusku został powołany 28 kwietnia 1998 roku. Siedziba NZOZ znajduje się przy ul. Ks. Piotra Skargi 4a w Pułtusku. Obszarem działania NZOZ jest teren całego kraju. Wszystkie świadczenia wykonywane są w ramach kontraktów z NFZ. Strukturę organizacyjną tworzą:
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Gabinet zabiegowy
Punkt szczepień
Rehabilitacja lecznicza
Gabinet fizjoterapii
Opieka Długoterminowa
Pielęgniarska opieka długoterminowa
Opieka Hospicyjno-Paliatywna
Hospicjum domowe.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
    Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowane są na promocję zdrowia, profilaktykę, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta.
    Do zadań podstawowej opieki zdrowotnej należy udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych w zakresie opieki ambulatoryjnej i domowej, wykonywanie badań diagnostycznych dorosłym i dzieciom w środowisku zamieszkania.
Pracownicy Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
mgr Baranowska Monika -  kierownik
Gontarz Agnieszka – położna środowiskowo-rodzinna
Jóźwiak Helena – położna środowiskowo-rodzinna
Szwejkowska Małgorzata – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
Zadrożna Elżbieta – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

REHABILITACJA LECZNICZA
    Zadania z zakresu rehabilitacyjnego realizowane są w gabinecie fizjoterapii.
Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:
wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w przeznaczonych do tego celu gabinetach z zakresu: kinezyterapii, masażu, elektrolecznictwa, leczenia polem elektromagnetycznym, światłolecznictwa
wykonywanie zabiegów usprawniających w domu chorego
Pracownicy gabinetu fizjoterapii:
Bocian Beata – masażysta
Bocian Ireneusz – masażysta
mgr Kamińska Anna – fizjoterapeuta
Majewska Renata – fizjoterapeuta
Morawska Grażyna – fizjoterapeuta
mgr Wiśniewska Paulina - fizjoterapeuta

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
    Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci POD nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem POZ do , którego złożona jest deklaracja wyboru.
    Dostępność do świadczeń POD od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000. Dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach.
Pracownicy Pielęgniarskiej Opieki Domowej:
Barbarska Alicja – pielęgniarka
Hnat Alicja – pielęgniarka
Jarząbek Iwona – pielęgniarka

HOSPICJUM DOMOWE
    Świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępującej choroby. Opieka ta sprawowana jest nad pacjentem w schyłkowym okresie życia i ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej obejmują również wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia, po śmierci chorego. W każdy pierwszy piąte miesiąca rodziny zmarłych podopiecznych oraz personel hospicjum spotykają się na wspólnej Mszy św.
    Zespół hospicjum domowego tworzą lekarz, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuta i duchowny. Pacjenci oprócz profesjonalnej opieki mają do dyspozycji sprzęt niezbędny do właściwej pielęgnacji (łóżka, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki, chodziki, balkoniki i inne).
    Pakiet świadczeń udzielanych w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej obejmuje zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń przez 7 dni w tygodniu.
Pracownicy Hospicjum Domowego:
Bobowska Monika – pielęgniarka
Morawska Grażyna - fizjoterapeuta
Prus-Zych Magda – psycholog
Rupińska Stanisława – pielęgniarka

Adres:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Ks. Piotra Skargi 4a
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 55 65
tel./fax. 23 692 55 51
e-mail: pułtusk@caritas.pl


NZOZ STACJA OPIEKI – CENTRUM PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ W ŻUROMINIE

Świadczy usługi w zakresie:
POZ- pielęgniarka i położna środowiskowo- rodzinna
Od poniedziałku do piątku od 8.00 – 18.00 w pozostałe dni opieka zapewniona jest przez:
SPZOZ w Żurominie ul Szpitalna 56 tel.(23) 657-22-01

Hospicjum Domowe
Całodobowy dostęp do świadczeń
Tel kom. 607-222-155(kierownik)
Tel. Paliatywny 603-798-551

Pielęgniarska Opieka długoterminowa
Od poniedziałku do piątku od 8.00 – 20.00. w pozostałe dni w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Rehabilitacja lecznicza
Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
Poniedziałek 15.00-20.00; środa 15.00-20.00

Fizjoterapia ambulatoryjna
Od poniedziałku do piątku od 8.00 – 18.00

Adres:
Ul. Kościuszki 2
09-300 Żuromin


PRZYJACIELE CARITAS

© 2010 trojakowski