OŚRODKI » WARSZTATY TERAPII ZAJECIOWEJ

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PŁOCKU

Warsztat Terapii Zajęciowej w Płocku powstał 1 lipca 1996 roku, mieści się przy ul. Sienkiewicza 54. Warsztat przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 - 15.30.
W naszym placówce przebywa 30 uczestników, którzy poprzez udział w różnorodnych zajęciach nabywają umiejętności niezbędne dla poprawy ich sprawności psychofizycznej, wzrostu kompetencji społecznych oraz zwiększenia szans na prawidłowe pełnienie ról społecznych, w tym ról zawodowych.
Zajęcia w warsztacie odbywają się w sześciu pracowniach, w których pod kierunkiem instruktorów - terapeutów podopieczni zdobywają praktyczne i teoretyczne wiadomości związane z zajęciami w poszczególnych pracowniach. Profile pracowni:
- pracownia krawiecko - tkacko – dziewiarska
- pracownia plastyczna
- pracownia gastronomiczno – gospodarcza
- pracownia muzyczna – artystyczna
- pracownia galanterii papierniczej
- pracownia przyrodnicza
Prace podopiecznych, wykonywane podczas zajęć, są wystawiane na organizowanych kilka razy w roku kiermaszach i konkursach.
Podopieczni Warsztatu uczestniczą także w wielu spotkaniach, kursach i konferencjach, gdzie mają możliwość zawarcia nowych znajomości, podzielenia się swoimi wrażeniami i umiejętnościami.
Programem rehabilitacji społecznej obejmujemy również kształtowanie zaradności w zakresie adekwatnego zachowania w instytucjach użyteczności publicznej. Organizowane są wyjścia do kina, restauracji, teatru, muzeum, wyjścia na zakupy w ramach treningu ekonomicznego. Podopieczni naszego warsztatu aktywnie uczestniczą w przeglądach teatralnych, spotkaniach integracyjnych i okolicznościowych, takich jak: bale karnawałowe, walentynki, dzień kobiet, itp.
Dzięki udziałowi w wycieczkach krajoznawczych oraz wyjściach rekreacyjnych osoby niepełnosprawne mają możliwość aktywnego wypoczynku, bliskiego kontaktu z przyrodą oraz wzajemnego poznania się i integracji.
W warsztatach odbywają się również zajęcia z rehabilitacji ruchowej prowadzonej przez fizykoterapeutę.

Adres:
Caritas Diecezji Płockiej
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Sienkiewicza 54
09 – 400 Płock
Tel. (24) 266 – 89 – 67
e-mail: wtzcaritas@op.pl
Kierownik warsztatu – mgr Agnieszka Tadeusiak

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PŁOŃSKU

Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku rozpoczął swoją działalność 01.10.2008 r. Jest to placówka pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych. Do placówki przyjmowane są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub inny organ posiadający takie uprawnienia.
W placówce znajdują się cztery pracownie terapeutyczne:
- Krawiecka
- Gastronomiczna
- Ogrodniczo-Przyrodnicza
- Informatyczno-Muzyczna
W WTZ oprócz terapeutów zatrudnieni są również: pielęgniarka, rewalidator, pracownik socjalny oraz psycholog.
Najważniejszym celem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej jest dostarczenie osobom niepełnosprawnym zadowolenia, przyjemnych przeżyć oraz przydatności społecznej. Te wartości wzbogacą ich osobowość, zaspokoją najważniejsze potrzeby psychiczne. Poprzez zajęcia w grupach zawodowych osoby niepełnosprawne przyswoją sobie pewne umiejętności, jak np. zasady współżycia z ludźmi, gospodarowanie posiadanymi dobrami, rozwój własnej osobowości, co w konsekwencji wpłynie na poprawę ich sprawności intelektualnej oraz zwiększy potencjał możliwości umysłowych.

Adres:
Caritas Diecezji Płockiej
Warsztat Terapii Zajęciowej
09-100 Płońsk, ul. Płocka 17
Tel. 23/676 53 67

www.wtzplonsk.zafriko.pl


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŻUROMINIE

    Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie powstały w marcu 2002 roku  z inicjatywy dyrektora Caritas Diecezji Płockiej ks. prałata dr Jerzego Zająca. W zajęciach na poszczególnych pracowniach uczestniczy 27 niepełnosprawnych osób z powiatu żuromińskiego.
Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Podopieczni Warsztatów nabywają tu umiejętności, które pozwalają na niezależne i aktywne funkcjonowanie w środowisku. Udział w zajęciach daje uczestnikom m.in. możliwość usprawnienia ruchowego, rozwijania zainteresowań, umiejętności manualnych oraz stymulowania procesów poznawczych.
Zajęcia prowadzone są na 5 pracowniach:
- gastronomicznej,
- przyrodniczo-plastycznej,
- stolarskiej,
- krawiecko-artystycznej,
- multimedialnej.
W warsztatach odbywają się zajęcia z rehabilitacji ruchowej prowadzonej przez fizykoterapeutę. Wszyscy uczestnicy WTZ są pod stała opieka psychologa i pielęgniarki.
Prace podopiecznych wykonane w ramach terapii wystawiane są na kiermaszach i festynach. Dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest na życie społeczne uczestników (wycieczki, wyjazdy do teatru, kina itp.).

Adres:
Caritas Diecezji Płockiej
Warsztaty Terapii Zajęciowej
09-300 Żuromin, ul. Kościuszki 2
Te./Fax. 23/657 09 29

www.wtz-zuromin.prv.pl

 
PRZYJACIELE CARITAS

© 2010 trojakowski